جستجوی پست

الگوی پوشا

آموزش الگوی پوشا نزولی و صعودی ENGULFING PATTERN به همراه پادکست

آموزش الگوی پوشا به همراه پادکست ، الگوی برگشت کندل ها می باشد که دو زیر مجموعه می توانیم برای آن تعریف کنیم ( الگوی پوشای صعودی و الگوی پوشای نزولی)