جستجوی پست

کندل مرد آویزان

آموزش الگوی مرد دار آویز hanging man به همراه پادکست آموزشی

الگوی مرد دار آویز اولین الگوی برگشت کندل ها می باشد که به آن برگشت از سقف هم می گویند
یکی از ویژگی های مهم این الگو می توان به طول سایه که باید حداقل 2 برابر بدنه اصلی باشد اشاره کرد