جستجوی پست

الگوی برگشت

آموزش کندل های ژاپنی الگوی برگشت و الگوی ادامه دهنده به همراه پادکست آموزشی

کندل های ژاپنی به دو الگوی برگشت و ادامه دهنده تقیسم می شوند
الگوی برگشت یعنی در سقف ها و کف های بازار
الگوی ادامه دهنده یعنی در وسط چارت