جستجوی پست

انواع میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

میانگین متحرک SMAو EMA چیست و سیگنال گیری با میانگین متحرک چگونه است؟

سیگنال گیری با میانگین متحرک چگونه است؟میانگین متحرک SMA و EMA چیست؟

میانگین متحرک (MA) چیست؟ در آمار ، میانگین متحرک میانگینی  است که برای ایجاد تجزیه و تحلیل نقاط داده ،با ایجاد یک سری میانگین از زیرمجموعه های مختلف استفاده می شود. در امور مالی ، میانگین متحرک (MA) یک شاخص سهام است که به طور معمول در تحلیل تکنیکال استفاده می شود . دلیل محاسبه میانگین متحرک سهام ،کمک به هموار کردن داده های قیمت با ایجاد یک قیمت مناسب به طور مداوم به روز […]