جستجوی پست

Tag: فیلتر تحلیلگر هوشمند بازار

فیلتر تحلیلگر هوشمند بازار HF-SMA

فیلتر تحلیلگر هوشمند بازار HF-Smart Market Analyst

فیلتر تحلیلگر هوشمند بازار یک راهکار مناسب جهت تحلیل و بررسی سریع نمادهای بورسی بر اساس پارامترهای معتبر تکنیکال می باشد سایت هوش فعال با طراحی این فیلتر به معامله گران جهت یافتن سهام مناسب یاری می دهد